Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.4181
Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu?

Kan Kültürü Pozitifliği: Etken ya da Kontaminasyon mu?

Blood Culture Positivity: Is It Pathogen or Contaminant?

Ahmet BALIKÇI, Zeliha BELAS, Aynur EREN TOPKAYA

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

Maltepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey.

ÖZET

Kan kültürü, kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanısında altın standarttır. Mikroorganizmaların hızlı üretilmesi ve tanımlanması antibiyotik tedavisine zamanında başlanmasını sağladığı ve mortaliteyi azalttığı için hastalar açısından hayati öneme sahiptir. Etken mikroorganizmanın üremesini hızlandırmak ve bunu izlemeyi kolaylaştırmak için geliştirilmiş olan otomatize sistemler ile kontaminasyon oranının da arttığı görülmektedir. Dolayısıyla, özellikle birden fazla örnek alınamayan durumlarda, kan kültürü şişelerinde saptanan pozitifliğin yorumlanması güçleşmektedir. Bu çalışmada, otomatize kan kültürü sistemlerinde saptanan üreme zamanına göre mikroorganizmaların etken ya da kontaminant olma durumları araştırılmıştır. Çalışmamızda, bir yıllık dönemde BACTEC 9120 (Becton Dickinson, ABD) sistemine yüklenen 1201 kan kültürü şişesinden alınan sonuçlar irdelenmiş; pozitif sonuç alınan şişelerin üreme zamanları kaydedilmiştir. Üreyen bakterilerin etken ya da kontaminasyon olup olmadığının değerlendirilmesinde, hastanın kliniği, üreme saptanan kan kültürü sayısı ve inflamasyon belirteçlerinin (beyaz küre sayısı, prokalsitonin ve CRP düzeyi) sonuçları dikkate alınmıştır. Yapılan değerlendirmede, kan kültürü şişelerinin %24 (290/1201)'ünde üreme olduğu saptanmış; üreyen mikroorganizmaların %73 (212/290)'ü etken, %27 (78/290)'si kontaminant olarak tanımlanmıştır. Etken olarak kabul edilen bakteriler için ortalama üreme süresi 17.87 saat, kontaminant kabul edilenler için ise 40.56 saat olarak hesaplanmış; etken ve kontaminant mikroorganizmaların üreme süresi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.0001). Tüm üremeler göz önüne alındığında, bakterilerin %66'sının ilk 24 saat içinde ürediği görülmüştür. Etken olarak kabul edilen bakterilerin %29.6'sı ilk 12 saat içinde ürerken, bu sürede üreyen kontaminant bakteri olmamıştır. Stafilokoklarda metisiline direnç durumu ile üreme süresi arasındaki ilişki incelendiğinde, hem etken hem de kontaminant olarak tanımlanan metisiline dirençli stafilokok suşlarının, metisiline duyarlı olan suşlara göre daha geç ürediği saptanmıştır (sırasıyla ortalama 26 saat ve 11 saat; p< 0.01). Çalışmamızda elde edilen veriler, özellikle birden fazla örneğin alınamadığı durumlarda, kan kültürü şişesindeki üreme süresinin, izole edilen mikroorganizmanın etken ya da kontaminant olup olmadığının öngörülmesinde, kritik bir role sahip olduğunu vurgulamaktadır. Sonuç olarak, özellikle ilk 12 saat içinde saptanan üremelerin etken, ilk 24 saat içinde olan üremelerin yüksek olasılıkla etken, 48 saat ve sonrasındaki üremelerin ise kontaminant lehine yorumlanması gerektiği düşünülmüştür. Ancak etken olsun ya da olmasın, metisiline dirençli stafilokokların üreme süresinin 24 saatten daha uzun olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar sözcükler: Kan kültürü; üreme zamanı; stafilokoklar; metisilin direnci.

ABSTRACT

Blood culture is the gold standard for diagnosis of bloodstream infections. Many studies have shown that rapid isolation and identification of the microorganisms in blood culture and initiation of early antimicrobial therapy are critically important to reduce the mortality rate. It was found that the rate of contamination in blood cultures is increasing with automated systems developed to facilitate the growth of microorganism and tracking positivity. It is more difficult to interpret a positive blood culture result especially in the case of having only one sample bottle. In this study the effect of growth time observed in the automated blood culture systems was evaluated in terms of interpretation of blood culture results as being pathogens or contaminants. A total of 1201 blood cultures tested in BACTEC 9120 (Becton Dickinson, USA) system in Maltepe University Hospital Medical Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkey during one-year period were included in the study and growth times were recorded for positive bottles. The decision about the growth as being a pathogen or contamination was made by considering the clinical condition of the patient, the number of positive blood cultures and the results of inflammation markers (white blood cell counts, procalsitonin and CRP levels). Of the blood cultures 290 (24%) yielded positive results and 73% (212/290) of them were evaluated as pathogens, while 27% (78/290) were identified as contaminants. The mean detection time for clinically significant isolates was 17.87 hours and for contaminants was 40.56 hours. The difference between the growth time of pathogens and contaminants was found statistically significant (p< 0.0001). With regard to all positive results, it was detected that 66% of the bacteria grew within the first 24 hours. While 29.6% of the pathogens grew within 12 hours, none of the contaminants grew during that time. The evaluation of growth time among staphylococci in terms of methicillin resistance revealed that methicillin- resistant staphylococci grew later (26 hours) than the susceptible ones (11 hours) both in the pathogen group and the contaminant group (p< 0.01). The data of our study emphasized that, the growth time detected in blood culture systems had a critical role in estimating whether the isolated microorganism is a pathogen or a contaminant, especially in case of lack of more than one blood samples. It was concluded that, the bacterial growth detected within the first 24 hours most probably indicated the microorganism as pathogen, while blood culture positivity detected after 48 hours strongly pointed out that it was contaminant. However, it should be considered that methicillin-resistant staphylococci needed much longer time than 24 hour for growth, both as pathogens or contaminants.

Key words: Blood culture; detection times; staphylococci; methicillin resistance.

Geliş Tarihi (Received): 26.03.2012 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 11.09.2012

İletişim (Correspondence):

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Balıkçı,

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri,

Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

Maltepe, İstanbul, Türkiye.

Tel (Phone): +90 536 227 9283,

E-posta (E-mail): balikciahmet@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır