Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.4764
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Candida Kolonizasyonunun Değerlendirilmesi ve Kolonizasyon İndeksinin Kullanılması

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Candida Kolonizasyonunun Değerlendirilmesi ve
Kolonizasyon İndeksinin Kullanılması

Evaluation of Candida Colonization in Intensive Care Unit Patients and the Use of Candida Colonization Index

Ferah ERGİN1, Necla EREN TÜLEK2, Meltem Arzu YETKİN3, Cemal BULUT2, Behiç ORAL2, Günay TUNCER ERTEM2

1 Bartın Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bartın.

1 Bartin State Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Bartin, Turkey.

2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.

2 Ankara Education and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Ankara, Turkey.

3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.

3 Ankara Numune Education and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic, Ankara, Turkey.

ÖZET

Son yıllarda tanı ve tedavi alanındaki gelişmelere paralel olarak mantar enfeksiyonlarının insidansında ve fırsatçı mantar enfeksiyonu yönünden risk grubuna giren hasta sayısında artış gözlenmektedir. Hospitalize hastalar içerisinde fungal enfeksiyonlar yönünden en fazla risk altında olanlar yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde yatan hastalardır. Bu hastalarda mukozaların Candida spp. ile kolonizasyonu %80 gibi yüksek oranlara ulaşabilir ve hazırlayıcı faktörler varlığında ciddi enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu çalışmada Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBÜ'lerinde yatan hastalarda Candida kolonizasyonunun değerlendirilmesi ve kolonizasyon indeksinin kullanılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, Eylül 2008-Şubat 2009 tarihleri arasında nöroloji (n= 56), anestezi ve reanimasyon (n= 24) ve beyin cerrahi (n= 20) YBÜ'lerinde ≥ 7 gün yatmış olan 100 erişkin hasta (46 kadın, 54 erkek; yaş aralığı: 18-93 yıl, yaş ortalaması: 65.28 ± 17.53 yıl) dahil edilmiştir. Hastalardan YBÜ'ye yatışından itibaren periyodik olarak her hafta boğaz, burun, cilt (koltuk altı), idrar ve rektal sürüntü kültürü, gerektiğinde trakeal aspirat, santral venöz kateter içi kan kültürü ve dren kültürleri alınmıştır. Üreyen Candida spp. germ tüp testi, CHROMagar Candida Medium (Becton Dickinson, Almanya) ve ID 32 C (BioMeriux, Fransa) maya tanımlama sistemiyle tanımlanmıştır. Her hasta için kandida kolonizasyon indeksi (Kİ) belirlenmiş ve Kİ, kültür pozitif bölgelerin sayısının kültür yapılan bölge sayısına oranıyla hesaplanmıştır. Kİ > 0.2 bulunan hastalar Candida ile kolonize olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda 100 hastanın 42 (%42)'sinde Candida ile kolonizasyon belirlenmiş; bunların sekizinde yoğun kolonizasyon (Kİ ≥ 0.50), 34'ünde ise hafif kolonizasyon (Kİ < 0.50) saptanmıştır. Kandida kolonizasyonunun en fazla boğaz, idrar ve rektal bölgede olduğu görülürken, trakeal aspirat örneklerinde Candida spp. üremesi saptanmamıştır. Kolonize hastaların %21.4 (9/42)'ünde invazif kandida enfeksiyonu ortaya çıkmış; bu hastaların beşinde kandidemi, dördünde kandidaya bağlı idrar yolu enfeksiyonu gelişmiştir. Candida ile kolonize hasta sayısının cerrahi (anestezi-reanimasyon ve beyin cerrahi) YBÜ'lerde daha fazla olduğu (p< 0.05), kolonize olmayan hastalara göre YBÜ'de kalış süresinin daha uzun olduğu (p= 0.000) ve invazif cihaz kullanım süresinin daha uzun olduğu (p< 0.05) belirlenmiştir. Ayrıca Candida kolonizasyonunun daha çok bakteriyel sepsisli hastalarda ve yoğun antibiyotik tedavisi alan olgularda geliştiği saptanmıştır (p< 0.05). YBÜ'de geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, YBÜ'de uzun süreli yatış ve santral venöz kateter kullanımının kandida kolonizasyonu için bağımsız risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Kolonizasyon varlığına göre hastalarda gelişebilecek kandida enfeksiyonlarını belirlemede kolonizasyon indeksinin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %100, %64, %21 ve %100 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, kandida kolonizasyonu ve kandida kolonizasyon indeksinin, gelişebilecek kandida enfeksiyonlarını öngörmede kullanılabilecek uygun bir parametre olduğu düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Candida; kolonizasyon; kolonizasyon indeksi; yoğun bakım ünitesi.

ABSTRACT

Parallel to the developments in the field of diagnosis and treatment, an increase in the incidence of fungal infections and the number of patients who are in the risk group for the development of opportunistic fungal infections have been observed in the recent years. Among the hospitalized patients, those most at risk in terms of fungal infections are intensive care unit (ICU) patients. The rate of Candida colonization of mucous membranes in hospitalized patients may reach to 80%, and this may predispose to the establishment of severe infections especially in patients under risk. The aim of this study was to evaluate the rate of Candida colonization and to use Candida colonization index in the intensive care unit patients in Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey. A total of 100 adult patients (46 female, 54 male; age range: 18-93 years, mean age: 65.28 ± 17.53 years) who were hospitalized for ≥ 7 days in the neurology (n= 56), anesthesia-reanimation (n= 24) and neurosurgery (n= 20) intensive care units between September 2008 to February 2009, were included in the study. Throat, nose, skin (axilla), urine, rectal swab cultures and additionally when necessary tracheal aspirates, drain and central vascular catheter cultures were taken weekly from each patient. Candida colonies were identified by using germ tube test, CHROMagar Candida Medium (Becton Dickinson, Germany) and ID 32 C (BioMeriux, France) yeast identification kit. Candida colonization index (CI) was calculated for each patient, and CI was defined as the ratio of the number of culture-positive distinct body sites to the total number of body sites cultured. Patients with CI > 0.2 were considered as Candida colonized. In our study, Candida colonization was found in 42 of 100 (42%) patients, of them 8 were heavily colonized (CI ≥ 0.50), and 34 were slightly colonized (C I < 0.50). The highest Candida colonization was detected in throat, urine and rectal swab samples, while none of the tracheal aspirate samples yielded Candida spp. growth. Invasive Candida infections subsequently developed in 21.4% (9/42) of the colonized patients, namely candidemia in five and Candida associated urinary tract infections in four cases. Our data indicated that, the number of colonized patients were higher in the surgical (anesthesia-reanimation and neurosurgery) intensive care units (p< 0.05), in patients staying in the ICU for longer periods (p= 0.000) and in patients with higher number of application of invasive instruments (p< 0.05) compared to those of non-colonized cases. Additionally Candida colonization emerged more often in patients with bacterial sepsis and in those exposed to broad spectrum antibiotics (p< 0.05). Use of broad spectrum antibiotics in the ICU, length of stay in the ICU and having central venous catheter were found as independent risk factors for Candida colonization. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of colonization index for the detection of developing Candida infections in colonized patients were estimated as 100%, 64%, 21% and 100%, respectively. In conclusion, Candida colonization and Candida colonization index may be used as useful parameters to predict invasive Candida infections.

Key words: Candida; colonization; colonization index; intensive care unit.

Geliş Tarihi (Received): 16.07.2012 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 27.01.2013

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Ferah Ergin,

Bartın Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

74100, Merkez, Bartın, Türkiye.

Tel (Phone): ): +90 378 227 7620,

E-posta (E-mail): ferahergin@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır