Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.5728
Yayma Negatif Tüberküloz Olgularının Tanısında MTD Gen-Probe® Testi, BACTEC 960? Sistemi ve Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Performansının Karşılaştırılması

Yayma Negatif Tüberküloz Olgularının Tanısında MTD Gen-Probe® Testi, BACTEC 960? Sistemi ve
Löwenstein-Jensen Kültür Yöntemlerinin Performansının Karşılaştırılması

Comparison of Performances of MTD Gene-Probe® Test, BACTEC 960? System and Löwenstein-Jensen
Culture Methods in the Diagnosis of Smear-Negative Tuberculosis Cases

Ayperen KUNDURACIOĞLU1, Işıl KARASU1, Can BİÇMEN2, Ayşe ÖZSÖZ1, Ahmet Emin ERBAYCU1

1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir.

1 Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery, Education and Research Hospital, Chest Diseases Clinic, Izmir, Turkey.

2 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir.

2 Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery, Education and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Izmir, Turkey.

ÖZET

Bu çalışmada, tüberküloz (TB) şüpheli ve aside dirençli basil (ARB) yayma negatif hasta örneklerinde nükleik asit amplifikasyon temelli MTD (Mycobacterium tuberculosis direct test) Gen-Probe® sonuçlarının, otomatize BACTEC 960? (MGIT) sistemi ve Löwenstein-Jensen (LJ) besiyerinde kültür sonuçlarıyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda ayrıca, akciğer TB'de moleküler yöntemin erken tanıya katkısı, hastalığın radyolojik yaygınlığının ve kaviteli/kavitesiz oluşunun moleküler tanı ve/veya kültürde üreme sürelerine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmaya, klinik ve radyolojik olarak akciğer TB ve/veya TB plörezi kuşkusu taşıyan, boyalı mikroskobik incelemesinde ARB negatif bulunan 107 hasta (86 erkek, 21 kadın; yaş ortalaması: 49.89 ± 17.1 yıl, yaş aralığı: 18-81 yıl) dahil edilmiştir. Örneklerin 65 (%60.7)'i balgam, 32 (%29.9)'si bronş aspirasyon sıvısı, 5 (%4.7)'i plevral sıvı ve 5 (%4.7)'i transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsi materyalidir. Hasta örnekleri, aynı iş günü içerisinde sıvı otomatize BACTEC 960 (Becton Dickinson Co., ABD) sistemi ve katı LJ besiyerine ekilmiştir. MTD Gen-Probe testi (Gen-Probe Inc., ABD) ise laboratuvar tarafından belirlenen haftada iki ayrı iş gününde çalışılmıştır. Örnekler, BACTEC 960 cihazında pozitiflik saptanıncaya ve/veya LJ'de üreme görülünceye kadar, negatif kültürlerde ise 42 güne kadar inkübe edilmiştir. Kültürde üreme saptandığında, M.tuberculosis kompleks (MTBC)'in bakteriyolojik olarak tanımlanması ve TB dışı mikobakterilerden ayrımı, geleneksel yöntemler ve BACTEC 460 NAP testi ile yapılmıştır. Kırk beş (%42) hasta akciğer parankim TB (40 aktif akciğer TB, 1 miliyer TB ve 4 kültür negatif akciğer TB) tanısı alırken, 4 (%3.7) hastaya akciğer dışı TB ve 58 (%57.9) hastaya akciğer TB ile ilişkisiz diğer hastalıklara ait tanılar konulmuştur. Çalışmada, LJ kültür yöntemi ile akciğer TB'li 45 hastanın 32 (%71)'sinde, BACTEC 960 sistemiyle ise 38 (%84.4)'inde pozitif sonuç alınmıştır. Diğer taraftan MTD Gen-Probe yöntemiyle pozitiflik oranı %37.4 (40/107) olarak saptanmıştır. MTD Gen-Probe testinin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %89, %100, %100 ve %93 olarak saptanmıştır. Bu değerler BACTEC 960 sistemi için sırasıyla %82, %98, %97 ve %88; LJ kültür yöntemi için ise sırasıyla %71, %100, %100 ve %83 olarak tespit edilmiştir. MTD Gen-Probe, BACTEC 960 ve LJ kültür yöntemleriyle tüberküloz tanısı konma süreleri sırasıyla; 2.36 gün, 20.11 gün ve 32.49 gün olarak belirlenmiştir. Sonuç verme süresi açısından karşılaştırma yapıldığında; MTD Gen-probe yöntemi LJ kültüründen üstün bulunmuş, BACTEC 960 sisteminin ise LJ kültürü ile benzer süreye sahip olduğu izlenmiştir. Klinik veriler değerlendirildiğinde, lezyonların radyolojik yoğunluğunun MTD Gen-Probe, BACTEC sistemi ve LJ kültür yöntemlerinin tanı süreleri üzerine etkisi saptanmamış; ancak kaviter lezyonlu hastalarda LJ kültürünün daha erken sürede pozitif sonuç verdiği izlenmiştir. Sonuç olarak, akciğer TB'nin erken tanısı, tedaviye erken başlanması, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi ve toplum sağlığı açısından bulaşmanın engellenmesinde MTD Gen-Probe yönteminin, güvenilir ve hızlı bir tanı yöntemi olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Tüberküloz; tanı; kültür; Löwenstein-Jensen; BACTEC 960; MTD Gen-Probe.

ABSTRACT

The aim of this study was to compare the results of nucleic acid amplification-based MTD (Mycobacterium tuberculosis direct test) Gene-Probe® method in samples obtained from acid-fast bacilli (ARB) smear-negative patients with suspected tuberculosis (TB), with the culture results obtained from automated BACTEC 960? (MGIT) system and Löwenstein-Jensen (LJ) medium. In addition, the contribution of molecular methods in early diagnosis of pulmonary TB and the effect of radiological prevalence of the disease associated with or without cavity to the molecular diagnosis and/or growth time in culture media have been evaluated. A total of 107 patients (86 male, 21 female; mean age: 49.89 ± 17.1 years, age range: 18-81 years) who were clinically and radiologically suspected of having pulmonary TB and/or TB pleurisy, were included in the study. Of the samples 65 (60.7%) were sputum, 32 (29.9%) were bronchial aspiration, 5 (4.7%) were pleural fluid, and 5 (4.7%) were transthoracic fine needle aspiration biopsy materials. Patient samples were cultured in solid LJ media and liquid-based BACTEC 960 system (Becton Dickinson Co., USA) in the same working day. Meanwhile, MTD Gen-Probe test (Gen-Probe Inc., USA) was studied in two separate working days of the week as specified by the laboratory. The samples were incubated until positivity was determined in BACTEC 960 system and/or growth was detected in LJ medium. Negative cultures were incubated for 42 days and were finalized. When mycobacterial growth was determined in the culture, identification of M.tuberculosis complex (MTBC) and differentiation from nontuberculous mycobacteria were performed by conventional methods and BACTEC 460 NAP test. Forty five (42%) patients were diagnosed as pulmonary paranchimal TB (40 were active pulmonary TB, 1 was miliary TB and 4 were culture-negative pulmonary TB), while 4 (3.7%) patients diagnosed as extrapulmonary TB and 58 (57.9%) patients were diagnosed as other pulmonary diseases unrelated with TB. LJ cultures yielded positive results in 32 of 45 (71%) pulmonary TB patients, and BACTEC 960 were found positive in 84.4% (38/45) of those patients. On the other hand the positivity rate of MTD Gen-Probe test was detected as 37.4% (40/107). The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for MTD Gen-Probe test were estimated as 89%, 100%, 100% and 93%, respectively. Those values for BACTEC 960 system were found as 82%, 98%, 97% and 88%, and for LJ culture method as 71%, 100%, 100% and 83%, respectively. Average periods to make a decision for diagnosis of TB by MTD Gen-Probe, BACTEC 960 (MGIT) and LJ culture methods were calculated as 2.36 days, 20.11 days and 32.49 days, respectively. In comparison of the methods in terms of turnaround times, MTD Gen-Probe test was found superior to LJ culture method, however the turnaround times for BACTEC 960 and LJ culture methods were similar. When the clinical data were evaluated, no effect of radiological density of lesion was identified on the diagnosis time of molecular test and time of growth in liquid based automated BACTEC system and/or LJ culture method. However, LJ culture demonstrated earlier reactivity in patients with cavitary lesions. As a result, MTD Gene-Probe test was observed as a reliable and rapid method for the early diagnosis of pulmonary TB patients, early initiation of therapy, prevention of disease progression and transmission.

Key words: Tuberculosis; diagnosis; culture; Löwenstein-Jensen; BACTEC 960; MTD Gen-Probe.

Geliş Tarihi (Received): 04.03.2013 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.06.2013

İletişim (Correspondence):

Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu,

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Yenişehir 35110, İzmir, Türkiye.

Tel (Phone): +90 232 433 3333,

E-posta (E-mail): drerbaycu@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır