Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.5186
Bursa'da Sepsis Klinik Tablosu ile Seyreden Ağır Deri Şarbonu Olgusu

Bursa'da Sepsis Klinik Tablosu ile Seyreden Ağır Deri Şarbonu Olgusu

A Severe Cutaneous Anthrax Case Complicated with Sepsis in Bursa, Turkey

Gül DURMUŞ1, Murat YEŞİLYURT2, Alper KARAGÖZ3, Canan DEMİR1, Nilüfer EREN4, Selçuk KILIÇ3

1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Bursa.

1 Sevket Yilmaz Training and Research Hospital, Infectious Diseases Clinic, Bursa, Turkey.

2 Tekirdağ Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ.

2 Tekirdag State Hospital, Infectious Diseases Clinic, Tekirdag, Turkey.

3 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarı, Ankara.

3 Public Health Institution of Turkey, National High Risk Pathogens Reference Laboratory, Ankara, Turkey.

4 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bursa.

4 Sevket Yilmaz Training and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Bursa, Turkey.

ÖZET

Şarbon, Bacillus anthracis'in etken olduğu zoonotik bir hastalıktır. Ülkemizde hastalığın insidansı giderek azalmakla birlikte belirli bölgelerde halen endemik olarak görülmektedir. Hastalığın en sık görülen klinik formu deri şarbonu olup, genellikle benign seyreder ve bakteriyemi ve sepsis tablosu nadirdir. Bu olgu sunumunda, yara ve kan kültürlerinden etkenin izole edildiği sepsis ile seyreden bir deri şarbonu olgusu sunulmuştur. Bursa'da yaşayan, 53 yaşında erkek hasta, acil servise yüksek ateş ve sağ kolunda yara şikayetleriyle başvurmuştur. Hayvancılıkla uğraşan olgunun, hasta bir kuzuyu kesme ve derisini yüzme öyküsü mevcuttur. Hastanın sağ kol dirsek bölgesinde, 2 cm çapında, ağrısız, etrafı hiperemik, siyah renkte ülsere lezyon saptanmıştır. Deri şarbonu ön tanısıyla  yatırılan hastaya kristalize penisilin G tedavisi başlanmıştır. Lezyonun etrafında çeşitli boyutlarda büller gelişmiş ve bül sıvısından yapılan Gram boyalı preparatta kapsüllü gram-pozitif basiller görülmüştür. Olgunun bül sıvısı ve kan kültürlerinde de gram-pozitif basil morfolojisinde bakteri üremesi gözlenmiş; izolat konvansiyonel ve moleküler yöntemler ile B.anthracis olarak tanımlanmıştır. E-test ile yapılan antibiyotik duyarlılık testinde suşların ampisilin, tetrasiklin, tigesiklin, siprofloksasin, levofloksasin, gentamisin, kloramfenikol, eritromisin, klaritromisin, vankomisin, linezolid, daptomisin ve rifampisine duyarlı olduğu bulunmuştur. Kısa sürede lezyonun etrafındaki hiperemi ve ödemin artarak tüm kola yayılması, lezyon yerinde ağrının başlaması ve klinik ve laboratuvar bulgularının bozulması üzerine mevcut tedaviye moksifloksasin (400 mg/gün IV) eklenmiştir. Tedavinin ikinci haftasında yaranın üzerinde siyah renkte eskar dokusunun geliştiği, etrafındaki hiperemi ve ödemin azaldığı görülmüştür. Yara iyileşmesini hızlandırmak amacıyla nekrotik doku debride edilmiş ve cilt defekti için rekonstrüksiyon planlanmıştır. Klinik seyrinde sepsis ve geniş alanda selülit tablosu gelişen hasta, antibiyotik tedavisi 14 güne tamamlanarak taburcu edilmiştir.  Moleküler epidemiyolojik çalışma için "multiple-locus variable-number tandem repeat analysis" yöntemi kullanılmıştır. Olgumuzdan izole edilen suşlar A3.a majör kümesi içerisinde yer alan genotip (GK) 43 olarak saptanmış ve Kars, Erzurum, Kayseri, Ankara ve Eskişehir illerindeki hayvanlardan izole edilen suşlar ile benzer olarak bulunmuştur. Bu olgu, deri şarbonu düşünülen hastaların sepsis gelişimi açısından yakın takibe alınarak tedavinin buna göre planlanması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Bacillus anthracis; deri şarbonu; sepsis; genotiplendirme, Bursa.

ABSTRACT

Anthrax is a zoonotic infection caused by Bacillus anthracis. Although the incidence of disease has been decreasing in Turkey, it is still endemic in some regions of the country. The cutaneous form of disease is the most common clinical form, usually benign and rarely causes bacteriemia and sepsis. In this report, a case of cutaneous anthrax complicated with sepsis where B.anthracis was isolated from blood and wound cultures, was presented. A 53-years-old male living in Bursa province (northwestern Turkey), admitted to the emergency ward with high fever and a lesion on the right arm. His history indicated that he is dealing with livestock breeding and injured his arm during slaughtering of a sick lamb. The infection started as a black colored painless ulcer with 2 cm in diameter on his right elbow. The case was hospitalized and penicillin G therapy was started with the preliminary diagnosis of anthrax. Bullous lesions occured around the wound, got necrosis and integrated with the first lesion. Gram stained slides from the bullous lesions revealed capsulated gram-positive bacilli under light microscope. Gram-positive bacilli were also isolated from bullous lesions and the blood cultures. The isolates were identified and confirmed as B.anthracis by conventional and molecular methods. Antibiotic susceptibility tests were performed by E-test method and the isolates were found to be susceptible to ampicillin, tetracyclin, tigecyclin, ciprofloxacin, levofloxacin, gentamycin, chloramphenicol, erythromycin, clarithromycin, vancomycin, linezolid, daptomycin and rifampicin. The lesion became surrounded by an extensive erythema and edema and expanded to the whole arm. Moxifloxacin was initiated due to the fact that clinical progress. During the second week of the therapy, a black colored scar was observed on the wound while hyperemia and edema regressed. The necrotic tissue debridated to accelerate healing and rest of the skin defect was planned for reconstruction. The patient who had septicaemia and disseminated cellulitis was discharged after his treatment continued for 14 days. Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis method was used for molecular epidemiological investigation. The strains isolated from the patient were identified as genotype (GK) 43 classified in A3.a major cluster, and found to be identical to those strains isolated from animals in different provinces located at central and eastern Anatolia of Turkey. In conclusion, the risk of sepsis must be considered in patients with cutaneous anthrax with appropriate follow-up and treatment plan.

Key words: Bacillus anthracis; cutaneous anthrax; septicaemia; genotyping; Turkey.

Geliş Tarihi (Received): 21.12.2012 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 30.03.2013

İletişim (Correspondence):

Doç. Dr. Selçuk Kılıç,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,

Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarı,

Refik Saydam Kampüsü,

Adnan Saygun Caddesi No: 55

Sıhhiye 06100, Ankara, Türkiye.

Tel (Phone): +90 312 565 5435,

E-posta (E-mail): mdskilic2003@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır