Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.5208
Clostridium difficile Enfeksiyonu: Epidemiyoloji, Risk Faktörleri, Patogenez, Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi

Clostridium difficile Enfeksiyonu: Epidemiyoloji, Risk Faktörleri, Patogenez, Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi

Clostridium difficile Infection: Epidemiology, Risk Factors, Pathogenesis, Clinical Features, Diagnosis and Therapy

Abdullah KILIÇ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Gulhane Military Academy of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, Turkey.

ÖZET

Clostridium difficile gram-pozitif, spor oluşturan anaerobik bir bakteridir. C.difficile antibiyotik ile ilişkili ishal ve kolitlerin en önemli nedenidir. C.difficile enfeksiyonu (CDE) klinik spektrumu, hafif ishalden toksik megakolon, ileus, bağırsak perforasyonu ve psödomembranöz koliti içeren şiddetli intestinal hastalık tablosuna kadar oldukça değişken seyretmektedir. İleri yaş, hastanede kalış süresi ve özgün antibiyotiklere maruz kalma CDE için en yaygın risk faktörleridir. C.difficile'nin temel virülans determinantları toksin A (enterotoksin) ve toksin B (sitotoksin) olup, CDE tanısı dışkı örneklerinde C.difficile toksin A ve/veya toksin B'nin tespit edilmesine dayanmaktadır. C.difficile ve toksinleri tespit etmek için günümüzde çeşitli laboratuvar testleri geliştirilmiştir. Hücre kültürü sitotoksisite ve toksijenik kültür yöntemleri C.difficile toksinlerinin tespitinde referans yöntem olarak kabul edilmektedir. Ancak her iki yöntem de uygulanması güç, zaman alıcı ve uzman personel gerektiren yöntemlerdir. Bu nedenle çoğu mikrobiyoloji laboratuvarında daha pratik ve hızlı olan enzim temelli immünolojik yöntemler, glutamat dehidrojenaz antijen testleri ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılmaktadır. CDE tedavisinde ilk seçilecek antibiyotikler metronidazol ve vankomisindir. Bu derleme yazıda, CDE epidemiyolojisi, klinik özellikleri, risk faktörleri, patojenitesi, tanı testleri ve tedavisi özetlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Clostridium difficile; enfeksiyon; epidemiyoloji; patogenez; risk faktörü; tanı; tedavi.

ABSTRACT

Clostridium difficile is a gram-positive, spore-forming anaerobic bacterium. C.difficile is the leading cause of antibiotic associated diarrhea and colitis. The clinical spectrum of C.difficile infection (CDI) is highly variable, ranging from mild diarrhea to severe forms of intestinal illness including toxic megacolon, ileus, bowel perforation, and pseudomembranous colitis. Advanced age, long duration of hospitalization, and exposure to certain antimicrobial agents are the most common risk factors for CDI. The main virulence determinants of C.difficile are toxin A (enterotoxin) and toxin B (cytotoxin). Diagnosis of CDI is based on the identification of C.difficile toxin A or B in diarrheal stool. Various laboratory tests have been currently developed for the detection of C.difficile or its toxins in stool samples. The cell culture cytotoxicity assay and toxigenic culture have been regarded as the reference standard methods for the detection of C.difficile toxins. However, both of the reference methods are laborious, time consuming, and need expert personnel. Therefore, many microbiology laboratories use enzyme immunoassays, glutamate dehydrogenase antigen tests and real-time polymerase chain reaction (PCR) which are more rapid and practical. First-line antibiotics for CDI treatment are metronidazole and vancomycin. In this review, epidemiology, clinical spectrum, risk factors, pathogenesis, diagnostic methods and treatment of CDI have been summarized.

Key words: Clostridium difficile; infection; epidemiology, pathogenesis; risk factors; diagnosis; therapy.

Geliş Tarihi (Received): 24.12.2012 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 26.03.2013

İletişim (Correspondence):

Doç. Dr. Abdullah Kılıç,

Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Etlik, Ankara, Türkiye.

Tel (Phone): +90 312 304 3412,

E-posta (E-mail): abkilic@gata.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır