Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.7450
Çevresel Örneklerde Cryptococcus neoformans Taramaları İçin Patlıcan (Solanum melongena) Agarın Yeni Bir Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi

Çevresel Örneklerde Cryptococcus neoformans Taramaları İçin
Patlıcan (Solanum melongena) Agarın Yeni Bir Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi*

Evaluation of a New Medium, Eggplant (Solanum melongena) Agar as a Screening Medium for
Cryptococcus neoformans in Environmental Samples

Mustafa ŞENGÜL1, Çağrı ERGİN1, Tuğba KARTAL2


1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli.

1 Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Denizli, Turkey.

2 Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Denizli.

2 Pamukkale University Faculty of Science and Letters, Department of Biology, Denizli, Turkey.

* Bu çalışma, 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (5-8 Haziran 2012, Ankara)'nde poster bildiri olarak sunulmuştur.

ÖZET

Cryptococcus neofomans, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilen kapsüllü bir maya mantarıdır. Enfeksiyonların, çevresel ortamdan solunum havasına bulaşması ile oluştuğu kabul edilmektedir. Bilinen çevresel odaklar kanatlı çıkartıları, ağaçlarda çürüyen kovuklar ve topraktır. Öncül maddeleri içeren besiyeri ortamında kahverengi pigmentli maya oluşumu, C.neoformans'ın hızlı tanımlanmasında önemli bir basamaktır. Bu besiyerlerinin yapımında, kolay ulaşılabilir ve ekonomik olmaları nedeniyle bitki tohumları tercih edilmektedir. Guizotia abysinicca (Nijer tohumu, kuşyemi) ile Staib agar, Helianthus annus (Ayçiçeği) ile Pal besiyeri, Brassica nigra (Hardal) tohumu agar, tütün agar, Mucuna pruriens (Kadife fasulye) tohumu agar, Perilla frutescens (Çin fesleğeni) tohumu agar, Rubus fruticosus (Böğürtlen) agar ve öğütülmüş kırmızıbiber agar C.neoformans'ın pigment yapımına dayalı olarak ayırımını sağlayan seçici besiyerleridir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yaygın olarak bulunan patlıcandan (Solanum melongena) elde edilen yeni bir besiyerinde C.neoformans'ın pigment yapımının araştırılması ve kolonize olduğu çevresel ortamlardan izolasyonunda Staib, Pal ve tütün agarla performanslarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 3 farklı patlıcandan (S.melongena Melanzaza viserba, S.melongena Pinstripe F1 ve S.ovigerum Ivory F1) hazırlanan besiyerleri alınmıştır. Ülkemizde sürekli kolonizasyonun bulunduğu Gökova-Akyaka bölgesindeki 19 Eucalyptus camaldulensis ağacının kovuklarından sürüntü tekniği ile alınan örnekler, patlıcan besiyeri ile Staib, Pal ve tütün agar besiyerlerine ekilmiştir. Araştırmaya alınan türlerden S.melongena Melanzaza viserba ve S.melongena Pinstripe F1 ile yapılan besiyerlerinde C.neoformans pigment oluştururken, S.ovigerum Ivory F1'den yapılan besiyerinde pigment oluşumu gözlenmemiştir. Kolonizasyon bölgesindeki 19 E.camaldulensis ağacının 11 (%57.9)'inden basit Staib agar, basit Pal agar ve patlıcan agar ile izolasyon yapılabilirken, tütün agar ile 10 (%52.6) örnekten izolasyon yapılabilmiştir. Benzer şekilde C.neoformans üremesi, basit Staib, basit Pal ve patlıcan agar besiyerlerinde sırasıyla 51,  57 ve 48 koloni oluşturan ünite (cfu)/petri plağı (ortanca değer) olarak saptanırken, tütün agarda daha az sayıda (33 cfu/petri) koloni üremesi saptanmıştır. Patlıcan agar besiyerinin C.neoformans'ı çevresel ortamlardan ayırabilme yeteneği, basit Staib ve Pal agar besiyerlerinden farklı bulunmamıştır (p= 0.71). Sonuç olarak çevresel izolasyon taramalarında yaygın olarak kullanılan Staib agar ve Pal agar besiyeri ile birlikte patlıcan agar besiyeri de kolaylıkla hazırlanarak kullanılabilmektedir.

Anahtar sözcükler: Cryptococcus neoformans; patlıcan; Solanum melongena; pigment; çevresel izolasyon; besiyeri.

ABSTRACT

Cryptococcus neofomans is an encapsulated yeast-like fungus that causes life-threatening infections, especially in immunosuppresive patients. C.neoformans infection is believed to be acquired via inhalation of aerosolized particles from the environment. Avian guano, decaying tree hollows and soil are the related known environmental niches. Brown pigmented yeast growth from the precursors in growth media is an important step for the identification and isolation of C.neoformans. Seeds of plants in nature are preferred owing to easy accessibility and low costs for the preperation of such media. Guizotia abysinicca (Niger seed) as Staib agar, Helianthus annus (Sunflower) as Pal's medium, Brassica nigra (Mustard) agar, tobacco agar,  Mucuna pruriens (Velvet bean) seed agar,  Perilla  frutescens (Beefsteak plant) seed agar, Rubus fruticosus  (Blackberry) agar and ground red hot pepper agar are pigment-based selective media for the differantiation of C.neoformans. The aim of this study was to observe the pigment production of C.neoformans in a new medium based on eggplant (Solanum melongena) and also to compare its performance with the simplified Staib, Pal's and tobacco agar for isolation from the environment. Three different eggplant-based medium (S.melongena Melanzaza viserba, S.melongena  Pinstripe F1 and S.ovigerum Ivory F1) were included in the  study. Pigment-forming eggplant medium, simplified Staib agar, Pal's agar and tobacco agar were used for the cultivation of the environmental swabbed samples from 19 Eucalyptus camaldulensis trunk hollows in continuous colonization region. While pigment formation were observed with  S.melongena Melanzaza viserba and S.melongena Pinstripe F1 containing media, S.ovigerum Ivory F1 medium was found to be non-reactive. In colonization area (Gökova-Akyaka, Turkey), 11 (57.9%) out of 19 E.camaldulensis samples were positive with simplified Staib agar, Pal's agar and eggplant agar while 10 (52.6%) of them are positive with tobacco agar. C.neoformans colony forming unit (cfu) per plate were found as 51, 57 and 48 (median values) on simplified Staib agar, Pal's agar and eggplant agar, respectively, while tobacco agar has lower performance with 33 cfu/petri. No statistically significant difference were found between simplified Staib agar, Pal's agar and eggplant agar's performances for C.neoformans isolations from the nature (p=0.71). In conclusion, easily prepared eggplant agar is as functional as widely used media such as simplified Staib agar and Pal's agar for the isolation of C.neoformans from the natural environment.

Key words: Cryptococcus neoformans: eggplant; Solanum melongena; pigment; environmental isolation; medium.

Geliş Tarihi (Received): 15.01.2014 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 24.03.2014

İletişim (Correspondence):

Dr. Mustafa Şengül,

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Denizli, Türkiye.

Tel (Phone): +90 258 296 2580,

E-posta (E-mail): msengul@pau.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır