Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.8327

CLSI ve EUCAST Önerilerine Göre Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten
Escherichia coli İdrar İzolatlarında Fosfomisin Duyarlılığı*

Fosfomycin Susceptibility of Urinary Escherichia coli Isolates Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamase
According to CLSI and EUCAST Recommendations

Sabahat ÇAĞAN AKTAŞ1, Serap GENÇER1, Ayşe BATIREL1, Demet HACISEYİTOĞLU2, Serdar ÖZER1


1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul.

1 Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology,

Istanbul, Turkey.

2 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul.

2 Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Clinical Microbiology Laboratory, Istanbul, Turkey

* Bu çalışma, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) 2013 Bilimsel Platformu (20-24 Mart 2013, Antalya)'nda poster bildirisi olarak sunulmuştur.

 

ÖZET

Üriner sistem enfeksiyonlarının en sık etkeni olan Escherichia coli'de giderek artan antibiyotik direnci, ampirik tedavi seçiminde ve tedavi başarısında sorun yaratmaktadır. Bu çalışmada, özellikle genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten izolatların tedavisinde iyi bir seçenek olarak sunulan fosfomisinin in vitro etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, Mayıs 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında ayaktan ve yatan hastalara ait idrar örneklerinden izole edilen, 118'i GSBL pozitif, 126'sı GSBL negatif olmak üzere toplam 244 E.coli suşu dahil edilmiştir. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) önerilerine göre disk difüzyon yöntemi (DDY) ile, GSBL üretimleri ise çift disk sinerji yöntemiyle araştırılmış; fosfomisin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri E-test yöntemiyle belirlenmiştir. İzolatların fosfomisin zon çapları ve MİK değerleri CLSI ve EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) sınır değerlerine göre ayrı ayrı yorumlanmıştır. GSBL üreten ve üretmeyen izolatların fosfomisin ve diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıkları ve fosfomisinin farklı yöntemlere ait sonuçları karşılaştırılmış; fosfomisin zon çapları ve MİK değerleri arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Çalışmamızda, siprofloksasin, trimetoprim-sülfametoksazol, gentamisin ve amikasine karşı direnç oranları, GSBL pozitif izolatlarda sırasıyla %67, %51, %51 ve %19; GSBL negatif izolatlarda sırasıyla %9, %21, %4 ve %11 olarak belirlenmiş; gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.001). Fosfomisin direnci DDY ile GSBL üreten izolatların %3'ünde, üretmeyen izolatların %1'inde saptanmış; her iki grup arasında anlamlı bir farklılık izlenmemiştir (p= 0.356). Fosfomisin MİK değeri CLSI önerilerine göre değerlendirildiğinde, GSBL pozitif ve negatif izolatların sırasıyla %98.3 ve %100'ünde; EUCAST önerilerine göre değerlendirildiğinde ise sırasıyla %98.3 ve %99.2'sinde fosfomisin duyarlılığı belirlenmiştir. CLSI ve EUCAST önerilerine göre iki grup arasında fosfomisine duyarlılık açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (sırasıyla, p= 0.233 ve p= 0.611). Yöntemler birbirleriyle karşılaştırıldığında; DDY ile CLSI-MİK ve EUCAST-MİK arasında (sırasıyla, p= 0.033 ve p= 0.049) ve CLSI-MİK ile EUCAST-MİK arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p< 0.001). Fosfomisin zon çapları ile MİK değerleri arasında ters yönde zayıf bir doğrusal korelasyon mevcuttur (r= -0.138, p= 0.032). Sonuç olarak, GSBL üreten suşların da yüksek duyarlılık göstermesi nedeniyle, fosfomisinin üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde uygun bir alternatif oluşturduğu düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: Escherichia coli; GSBL; fosfomisin; antimikrobiyal duyarlılık; CLSI; EUCAST.

ABSTRACT

The increasing rate of antibiotic resistance in Escherichia coli, the most common pathogen of urinary tract infections (UTIs), leads to difficulties in choosing appropriate antibiotic treatment and achieving treatment success. The aim of this study was to investigate in vitro activity of fosfomycin, presented as a favorable choice for the treatment of UTIs caused especially by extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing strains. A total of 244 E.coli strains, of them 118 were ESBL positive and 126 were negative, isolated from urine samples of inpatients and outpatients between May 2011-May 2012, were included in the study. Antibiotic susceptibilities of the isolates were determined by disk diffusion method (DDM) and ESBL production was confirmed by double-disc diffusion method according to the CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) recommendations. Minimum inhibitor concentration (MIC) values for fosfomycin were detected by E-test method. Fosfomycin zone diameters and MIC values of isolates were interpreted according to the breakpoints of both CLSI and EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Susceptibilities of ESBL positive and negative isolates to fosfomycin and other antibiotics, and the results of fosfomycin susceptibility tests obtained by different methods were compared. The correlation between fosfomycin zone diameters and MIC values was calculated. In the study, the resistance rates of ESBL-producing isolates to ciprofloxacin, trimethoprim-sulfamethoxazole, gentamicin and amikacin were detected as 67%, 51%, 51% and 19%, respectively, while those rates were as 9%, 21%, 4% and 11%, respectively in non-ESBL producers. The difference between the two groups were found statistically significant (p< 0.001). Fosfomycin resistance of ESBL-producing and non-producing isolates were 3% and 1%, respectively, indicating no significant difference between the two groups (p= 0.356). According to fosfomycin MIC breakpoints defined by CLSI, 98.3% of ESBL-producing isolates and 100% of non-producing isolates were found susceptible to fosfomycin. According to EUCAST recommendations 98.3% of ESBL-producing isolates and 99.2% of non-producing isolates were found susceptible to fosfomycin. There was no significant difference between ESBL-positive and -negative strains according to CLSI and EUCAST recommendations (p= 0.233 and p= 0.611, respectively). When the methods were compared with each other, there were significant differences between DDM and CLSI-MIC or EUCAST-MIC (p= 0.033 and p= 0.049, respectively) and between CLSI-MIC and EUCAST-MIC (p< 0.001). There was a weak reverse linear correlation between fosfomycin zone diameters and MIC values (r= -0.138, p= 0.032). It was concluded that fosfomycin which had a high activity against ESBL-producing isolates was an appropriate alternative antibiotic in the treatment of UTIs.

Key words: Escherichia coli; ESBL; fosfomycin; antimicrobial susceptibility; CLSI; EUCAST.

Geliş Tarihi (Received): 21.07.2014 ? Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 25.09.2014

İletişim (Correspondence):

Uzm. Dr. Sabahat Çağan Aktaş,

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Kartal 34890, İstanbul, Türkiye.

Tel (Phone): +90 216 4413900/1951,

E-posta (E-mail): sabahataktas@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır