Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doi No: 10.5578/mb.9906

Nötropenik Olmayan Yoğun Bakım Hastalarında İnvazif Pulmoner Aspergilloz İçin
Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Bronkoalveoler Lavaj Örneklerinde
Galaktomannan ve PCR Testlerinin Tanısal Değerinin Belirlenmesi

Evaluation of Risk Factors for Invasive Pulmonary Aspergillosis and
Detection of Diagnostic Values of Galactomannan and PCR Methods in
Bronchoalveolar Lavage Samples From Non-Neutropenic Intensive Care Unit Patients

Selçuk ÖZGER1, Kenan HIZEL2, Ayşe KALKANCI3, Müge AYDOĞDU4, Füsun CİVİL5, Murat DİZBAY2, Gül GÜRSEL4


1 Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Gaziantep.

1 Dr. Ersin Arslan State Hospital, Infectious Diseases Department, Gaziantep, Turkey.

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

2 Gazi University Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey.

3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. 

3 Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, Turkey.

4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

4 Gazi University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey.

5 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim dalı, Ankara.

5 Gazi University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara, Turkey.

ÖZ

Nötropenik olmayan yoğun bakım (YB) hastaları, invazif pulmoner aspergilloz (İPA) gelişimi için artmış risk taşımaktadır. Bu olgularda, tanı için kullanılabilecek radyolojik ve mikrobiyolojik yöntemlerin (direkt mikroskopi, kültür) duyarlılık ve özgüllükleri oldukça düşüktür. Bu çalışmada, nötropenik olmayan YB hastalarında İPA risk faktörlerinin değerlendirilmesi, galaktomannan (GM) antijen ve Aspergillus  nükleik asit tespiti yöntemlerinin, İPA için tanısal değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Ocak-Aralık 2013 tarihleri arasında, göğüs hastalıkları YB ünitesinde invazif mekanik ventilasyon (İMV) ile takip edilen ve bronkoskopi uygulanan 44 hasta (13 kadın, 31 erkek; yaş aralığı: 36-96 yıl) dahil edilmiştir. Hastalardan bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı ve eş zamanlı serum örnekleri alınmıştır. BAL örneklerinde Aspergillus DNA'sı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile; BAL ve serum örneklerde GM antijeni ise EIA (Platelia Aspergillus, BioRad, Fransa) yöntemi ile çalışılmıştır. İPA için olgu tanımlarının oluşturulmasında EORTC/MSG kriterleri kullanılmış; hastalar yüksek olası İPA, olası İPA ve İPA olmayan olarak gruplandırılmıştır. İPA tanısının konulmasında BAL GM ve BAL Aspergillus PCR yöntemlerinin tanı değerinin belirlenmesi için ROC (receiver operating characteristic) analizi uygulanmıştır. Hastaların beşi yüksek olası İPA, altısı olası İPA olarak tanımlanmış ve nötropenik olmayan YB hastalarında İPA insidansı %11.4 olarak (5/44) belirlenmiştir. Yüksek olası İPA olarak tanımlanan grupta, BAL GM düzeyleri, İPA olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (p< 0.05). Yoğun bakım yatış süresinin uzaması, septik şok varlığı ve kümülatif steroid dozunun yüksek olması (> 460 mg), İPA gelişimi için risk faktörleri olarak tespit edilmiştir (p< 0.05). BAL GM için 0.7 sınır değerinin İPA tanısındaki duyarlılığı %100 (%95 güven aralığı: 47.9-100), özgüllüğü %87.9 (%95 güven aralığı: 71.7-96.5) olarak bulunmuş ve İPA tanısı için optimal BAL GM değeri ≥ 0.7 olarak değerlendirilmiştir. Serumda GM tespiti ve Aspergillus PCR yöntemlerinin İPA tanısı için özgüllükleri yüksek bulunmakla birlikte (sırasıyla, %97.1 ve %93.9), duyarlılıklarının oldukça düşük olduğu (sırasıyla, %33.3 ve %40) izlenmiştir. Sonuç olarak, nötropenik olmayan hastalar, yoğun bakımda yatış süresinin uzadığı ve yüksek doz kümülatif steroid kullanıldığı durumlarda İPA gelişimi açısından değerlendirilmelidir. Bu hastaların BAL sıvısında GM antijenin saptanması, diğer tanısal yöntemlerle karşılaştırıldığında İPA tanısında etkin olarak kullanılabilir.

Anahtar sözcükler: Aspergillus; invazif pulmoner aspergilloz; risk faktörleri; galaktomannan; bronkoalveoler lavaj.

ABSTRACT

Non-neutropenic intensive care unit (ICU) patients are at particular risk for invasive pulmonary aspergillosis. In these cases, radiological and microbiological methods (direct microscopy, culture), which can be used for diagnosis, have quite low sensitivity and specificity. The aims of this study were to evaluate the risk factors for invasive pulmonary aspergillosis (IPA) in non-neutropenic ICU patients and to determine the diagnostic values of galactomannan (GM) antigen and Aspergillus nucleic acid detection methods. A total of 44 patients (13 female, 31 male; age range: 36-96 years) who had been followed at pulmonary ICU with invasive mechanical ventilation and undergone bronchoscopy between January to December 2013, were included in the study. Consecutive bronchoalveolar lavage (BAL) and serum samples were obtained from all of the patients. BAL samples were tested for the presence of Aspergillus DNA by polymerase chain reaction (PCR) and both serum and BAL samples were tested for GM antigen by EIA method (Platelia Aspergillus, BioRad, France). EORTC/MSG criteria were used for the case definition of IPA. Patients were classified as high-probable IPA, possible IPA and non-IPA. ROC (receiver operating characteristics) analysis was used to determine the diagnostic values of BAL Aspergillus PCR and BAL GM in the diagnosis of IPA. Five patients were defined as high-probable IPA and six were defined as possible IPA; thus the incidence rate of IPA was estimated as 11.4% (5/44) among non-neutropenic intensive care unit patients. In high-probable IPA patients, BAL GM levels were significantly higher than non-IPA patients (p< 0.05). The prolonged duration in ICU, presence of septic shock and the use of high cumulative doses (> 460 mg) of steroid were found to be risk factors for IPA development. The cut-off value for GM in BAL samples was determined as 0.7, with a sensitivity rate of 100% (95% confidence interval: 47.9-100) and a specificity rate of 87.9% (95% confidence interval: 71.7-96.5), so optimal GM level in BAL was considered as ≥ 0.7 for the diagnosis of IPA. The specificity rates of serum GM and BAL Aspergillus PCR methods were high (97.1% and 93.9%, respectively), however their sensitivity rates were found quite low (33.3% and 40%, respectively), in the diagnosis of IPA. In conclusion, development of IPA should be assessed in non-neutropenic patients when the stay in ICU extends and high dose cumulative steroids are used. GM antigen detection in BAL can be used effectively for diagnosis of IPA in these patients compared to other diagnostic methods.

Keywords: Aspergillus; invasive pulmonary aspergillosis; risk factors; galactomannan; bronchoalveolar lavage.

Geliş Tarihi (Received): 10.05.2015 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 01.07.2015

İletişim (Correspondence):

Dr. Selçuk Özger,

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Şahinbey, Gaziantep, Türkiye.

Tel (Phone): +90 505 805 6042,

E-posta (E-mail): sozger@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır