Yazdır

Brusellozda Sinir Sistemi Tutulumu; Klinik Sınıflama, Tedavi ve Sonuçlar

Neurological Involvement in Brucellosis; Clinical Classification, Treatment and Results

Yusuf Ziya DEMİROĞLU1, Tuba TURUNÇ1, Sibel KARACA2, Zülfikar ARLIER2, Hikmet ALIŞKAN3,
Şule ÇOLAKOĞLU3, Hande ARSLAN1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

1 Baskent University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Ankara, Turkey.

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara.

2 Baskent University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Turkey.

3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

3 Baskent University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Ankara, Turkey.

ÖZET

Bu retrospektif çalışmada, kliniğimizde izlenen nörobruselloz olgularında ortaya çıkan farklı klinik tabloların tanımlanması, kategorize edilmesi, demografik ve laboratuvar verilerinin sunulması amaçlanmıştır. 2003-2009 yılları arasında kliniğimizde bruselloz tanısı ile takip edilen 430 olgunun hastane kayıtları incelenmiş ve bu olgulardan 19 (%4.4)'unun nörobruselloz tanısı aldığı belirlenmiştir. Nörobruselloz olguları dört kategoride değerlendirilmiş; birinci grup menenjit (13 subakut/kronik menenjit, bir akut menenjit olmak üzere 14 olgu), ikinci grup ensefalomiyelit (birer tane meningoensefalomiyelit, serebellar apse ve transvers miyelit olmak üzere üç olgu) olgularını içerirken, üçüncü gruba bir poliradiküler nörit (Miller Fisher sendromu) ve dördüncü gruba intradural apsesi olan bir olgu dahil edilmiştir. Olguların 10 (%52.6)'u kadın, 9 (%47.4)'u erkek olup, yaşları 7-73 (ortalama: 48.8) yıl arasında değişmektedir. Olguların %47.4'ünde ateş, %26'sında ense sertliği, %5'inde bilinç bulanıklığı saptanmıştır. Onsekiz olguya lomber ponksiyon (LP) yapılmış; beyin omurilik sıvısı (BOS) analizlerinde ortalama beyaz küre sayısı 113 lökosit/mm3, glukoz 45 mg/dl (normal değer eş zamanlı kan şekerinin 2/3'ü) ve protein 123 mg/dl (normal değerler 15-45 mg/dl) olarak saptanmıştır. LP yapılan tüm olgularda BOS'da Brucella antikorları standart tüp aglütinasyon (STA) testi ile pozitif bulunmuştur. Dört olguda kan kültüründe, bir olguda BOS kültüründe üreme olmuştur. Beş olguda kraniyal sinir tutulumu saptanmış; en çok 6. kraniyal sinir tutulumu gözlenmiştir. On dokuz olgunun üçü sekel (paraparezi, işitme kaybı, demans ve sfinkter disfonksiyonu) ile iyileşirken, 16 olguda tam iyileşme sağlanmıştır. Nörobrusellozda en sık subakut/kronik menenjit görülmekle birlikte, çok farklı nörolojik tablolara da rastlanılabilmektedir. Bruselloza bağlı menenjit olgularında, menenjitin klasik triadı (ateş, ense sertliği, bilinç bulanıklığı) nadir görüldüğünden, endemik bölgelerde açıklanmayan nörolojik bulguları olan hastaların ayırıcı tanısında bruselloz mutlaka düşünülmelidir. Bununla birlikte nörobrusellozda sinir sisteminin etkilenen lokalizasyonunu, klinik tabloyu, patogenezi yansıtan bir sınıflamaya ihtiyaç vardır.

Anahtar sözcükler: Nörobruselloz; Brucella; klinik bulgu; tanı; tedavi.

ABSTRACT

The aim of this retrospective study was to describe and to categorize different clinical pictures of patients with neurobrucellosis in our clinic, and present demographical and laboratory data about the patients. Hospital records of 430 patients with brucellosis between 2003 and 2009, were retrospectively reviewed. Out of 430 patients, 19 (4.4%) had neurobrucellosis. These patients were classified into four groups: Meningitis group (n= 14, 13 cases of subacute/chronic meningitis, one case of acute meningitis), encephalomyelitis group (n= 3, one case of meningoencephalomyelitis, one case of cerebellar abscess and one case of transverse myelitis), polyradicular group (n= 1, Miller-Fisher Syndrome), and others (n= 1, one case of intradural abscess). Ten patients (52.6%) were female, and the mean age of the patients was 48.8 years. About 47.4% of the patients had fever, 26% of the patients had neck stiffness and 5% of the patients were in an unconscious state. Out of 19 patients, 18 underwent lumbar puncture and they had positive brucella antibody test in cerebrospinal fluid (CSF) by standard tube agglutination method. Brucella spp. were grown in four patient's blood culture and one patient's CSF culture. There were cranial nerve involvement in five cases, the most frequent being the sixth cranial nerve. Out of 19 patients, three recovered with sequela (paraparesis, hearing loss, dementia and sphincter disfunction) and 16 patients recovered completely. Although neurobrucellosis is most frequently presented as subacute/chronic meningitis, it may be associated with different clinical pictures. The classical triad of meningitis (fever, neck stiffness, unconsciousness) is rarely seen in brucellosis-related meningitis. Brucellosis should be kept in mind in patients with unexplained neurological findings particularly in areas where brucellosis is endemic. In addition, a current classification of neurobrucellosis, related to involved location of nervous system, clinical picture and pathogenesis, is needed.

Key words: Neurobrucellosis; Brucella; clinical manifestations; diagnosis; treatment.

Geliş Tarihi (Received): 26.01.2011 • Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): 29.04.2011

GİRİŞ

Bruselloz, Orta Doğu, Hindistan, Meksika, Karayipler, Doğu Avrupa, Orta ve Güney Amerika ülkeleri ile, ülkemizin de dahil olduğu Akdeniz havzasında (Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Güney Fransa, Kuzey Afrika) halen endemik olan sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Brucella türleri tarafından oluşturulan hastalık, enfekte hayvanlara direkt temas ya da enfekte hayvanın pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle insana bulaşmaktadır1,2.

Bruselloza bağlı sinir sistemi tutulumu nörobruselloz olarak adlandırılmakta ve nörolojik tutulum oranının düşük olduğu (ortalama %5) ifade edilmektedir3,4,5. Ortaya çıkan nörolojik tablolar çok değişken olup, menenjit, ensefalit, miyelit-radikülonörit, beyin apsesi, epidural apse, granülom, demiyelinizasyon ve meningovasküler sendromlar şeklinde olabilir1. Brusellozun yol açtığı nörolojik tablolar çoğunlukla olgu sunumları şeklinde bildirilmiş; nörobruselloz olgularını değerlendiren çalışmalarda ise, birbirinden çok farklı sınıflamalar kullanılmıştır6,7,8,9,10. Bu konuda enfeksiyon hastalıkları ile nöroloji klinikleri arasında ortak bir dil oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada, 2003-2009 yılları arasında kliniğimizde izlenen nörobruselloz olgularının klinik ve laboratuvar bulguları ile tedavi sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışmada, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde 1 Mart 2003-10 Aralık 2009 tarihleri arasında bruselloz tanısı ile izlenen 16 yaşından büyük 430 olgunun dosyaları taranarak, aşağıda belirtilen klinik tanımlara göre bruselloza bağlı santral sinir sistemi (SSS) tutulumu tespit edilen 19 olgu değerlendirmeye alındı.

Klinik Tanılar

Bruselloz: Uygun klinik bulgular (yüksek ateş, eklem ağrısı, halsizlik, terleme, vb) varlığında serum Brucella standart tüp aglütinasyon (STA) testinin ≥ 1/160 olması ve/veya kan kültüründe Brucella spp. üremesi ile bruselloz tanısı konuldu.

Bruselloza bağlı menenjit: Tanı, beyin omurilik sıvısı (BOS)'nda lenfosit hakimiyetinde pleositoz, protein artışı (normal değerler 15-45 mg/dl), şeker düşüklüğü (eş zamanlı kan şekerinin 1/2'sinden az olması); BOS kültüründen Brucella spp. izolasyonu ve BOS'da Brucella STA testinin herhangi bir titrede pozitif olmasıyla konuldu. Semptomların başlama süresi < 7 gün olan olgular akut, ≥ 7 gün olan olgular subakut/kronik menenjit olarak adlandırıldı.

Ensefalomiyelit: Tanı, BOS'da inflamasyon bulgularının yanı sıra beyin ve spinal kord manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yönteminde, hem beyin parankiminde hem de servikal ve torakal spinal kordda yaygın patolojik sinyal değişiklikleri ve kontrast tutulumlarının saptanmasıyla konuldu.

Akut transvers miyelit11: Tanı, bir hastada idrar yapma ve yürüme güçlüğü nedeniyle çekilen torakal vertebral MRG'de spinal kord T6-7 düzeyinde hiperintens lezyonlar görülmesi ve BOS incelemesiyle konuldu.

Miller Fisher Sendromu12: Tanı, bir hastada ataksi, oftalmopleji ve arefleksi bulgularının olmasıyla konuldu.

Klinik Uygulamalar

Nörolojik semptom ve bulguları olan, göz dibi değerlendirme ve/veya beyin görüntülemede lomber ponksiyon (LP) için herhangi bir kontrendikasyon olmayan tüm hastalara LP yapıldı.

Tüm olgulara beyin MRG uygulandı; klinik bulgulara göre gerektiğinde spinal kordun da MRG ile incelemesi yapıldı. Ayrıca yine gerekli durumlarda, nöroloji, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları uzmanlarının konsültasyonu ile elektromiyografi (EMG), somatosensöryal uyarılmış potansiyel çalışması (SEP), beyin sapı uyarılmış potansiyel (BAEP) ve görsel uyarılmış potansiyel (VEP) gibi nörofizyolojik çalışmalar ile odyogram ve görme alanı gibi testler uygulandı. Serebellar apse, intradural apse, epidural apse ve spondilodiskit olgularında tanı, MRG ile konuldu.

Mikrobiyolojik Yöntemler

Hastalara ait kan ve BOS örneklerinin kültürü, otomatize BACTEC 9050 kültür sisteminde (Becton-Dickinson, ABD) yapıldı ve izolatlar konvansiyonel yöntemlerle tanımlandı1.

Brucella antikorlarının varlığı, serum (1/20-1/1280 titrelerde) ve BOS (1/4-1/512 titrelerde) örneklerinde STA testiyle araştırıldı. Gerektiği durumlarda Coombs serumu kullanılarak ya da serumların ileri dilüsyonlarında test tekrarlandı1.

BULGULAR

Bu retrospektif değerlendirmede, 2003-2009 yılları arasındaki altı yıllık dönemde kliniğimizde bruselloz tanısı konulan olgularda nörobruselloz gelişme oranı %4.4 (19/430) olarak izlenmiştir. Olguların 10 (%52.6)'u kadın, 9 (%47.4)'u erkek olup, yaş ortalaması 48.8 ± 18 yıldır (Tablo I). Olguların 14 (%73.7)'ünün şehir merkezlerinde, 5 (%26.3)'inin kırsal alanda ikamet ettiği saptanmıştır. Risk faktörü olarak, 13 (%68.4) olguda taze peynir tüketimi, 2 (%10.5) olguda hayvancılıkla uğraş öyküleri olduğu belirlenmiş, bir olgunun ise daha önce bruselloz geçirdiği öğrenilmiştir. Nörobruselloz olgularının demografik ve klinik özellikleriyle hastalığın prognozu Tablo I'de sunulmuştur.


Tablo I

Nörobruselloz olguları, tutulum yerleri ve klinik tablolarına göre; menenjit (akut ve subakut/kronik), ensefalomiyelit (meningoensefalomiyelit, serebellar apse, transvers miyelit), poliradikülonevrit (Miller Fisher sendromu), diğer (intradural apse) olmak üzere dört kategoriye ayrılarak değerlendirilmiştir. En sık görülen klinik tablonun menenjit olduğu (14/19; %74), diğer tabloların ise sadece birer (%5.2) hastada ortaya çıktığı izlenmiştir (Tablo I). Subakut/kronik menenjit tanısı konulan 13 olgunun beşinde (4, 5, 6, 10 ve 13 nolu olgular) spondilodiskit; ayrıca bu olgulardan üçünde (4, 5, 6 nolu olgular) epidural apse ve radikülopatinin tabloya eşlik ettiği belirlenmiştir.

Hastaların laboratuvar bulguları Tablo II'de görülmektedir. Ortalama değerler alındığında; kan lökosit sayısı 8851 ± 3261/mm3, CRP düzeyi 21.7 ± 21.7 mg/L, BOS lökosit sayısı 113.3 ± 118.3/mm3, BOS glukozu 45.7 ± 22 mg/dl, BOS proteini 123.1 ± 76.4 mg/dl ve eş zamanlı kan şekeri 101.7 ± 23.1 mg/dl olarak tespit edilmiştir. Dört (%21) olgunun kan kültüründe ve bir (%5.2) olgunun BOS kültüründe üreme saptanmış, ancak altı olgunun kan kültürü alınamadığı için değerlendirilememiştir. Olguların 18 (%95)'inde BOS Brucella STA testi pozitif bulunmuştur. Bir olguya (19 nolu olgu) L4 düzeyinde rezidü intradural kitle olması nedeniyle LP yapılamamış; bu hastanın tanısı, operasyon sırasında alınan biyopsi materyalinde kronik inflamasyon ve granülom yapıların saptanması ve serum Brucella STA testinin pozitif olmasıyla konulmuştur.


Tablo II

Hastaların tedavi şemaları değerlendirildiğinde; tüm hastaların rifampisin (600 mg/gün PO), doksisiklin (200 mg/gün PO), seftriakson (4 g/gün IV), trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ; 2 x 160/800 mg PO), streptomisin (1 g/gün IM) ve siprofloksasin (1000 mg/gün PO) gibi antibiyotiklerin ikili veya üçlü kombinasyonlarını en az altı ay süreyle aldıkları belirlenmiştir. Spondilodiskit ve epidural apsesi olan olguların tedavisine ise streptomisin, rifampisin, doksisiklin kombinasyonu ile başlanıp, üç hafta sonra streptomisin kesilerek yerine TMP-SMZ eklenmiştir. Diğer olgularda ise genellikle seftriakson, doksisiklin ve rifampisin ile tedaviye başlanıp, birinci ayın sonunda seftriakson kesilerek yerine TMP-SMZ başlanmıştır. Üç olguda gastrik intolerans nedeniyle doksisiklin yerine kombinasyonlara siprofloksasin eklenmiştir. Tedavi sonunda 16 (%84) olguda tam iyileşme sağlanırken, 3 (%16) olguda sekel kalmıştır (Tablo I).

TARTIŞMA

Brusellozun komplikasyonlarının değerlendirildiği olgu sayısı fazla olan retrospektif çalışmalarda nörolojik tutulum %1.7-7 arasında bildirilmiştir15,16,17,18. Çalışmamızda da saptanmış olan %4.4 oranı bu verilerle uyumludur. Bodur ve arkadaşları9 tarafından yapılan 73 bruselloz olgusunun değerlendirildiği prospektif bir çalışmada ise, %17.8 gibi yüksek oranda nörolojik tutulum saptanmıştır. Bu durumun çalışmanın yapıldığı hastanenin referans hastane olması veya çalışmanın prospektif yapılmış olması nedeniyle psikiyatrik şikayetleri ön planda olan hastaların da gözden kaçırılmamış olmasına bağlı olabileceği, çalışmayı yapan yazarlar tarafından belirtilmiştir9.

Çalışmamızda nörobruselloz tanısı konulan olguların yaş aralığı 17-73 yıl olup, olguların %52.6'sının kadın olduğu görülmüştür. Farklı çalışmalarda farklı cinsiyetlerin predominant olduğu bildirilmesine karşın, nörobrusellozda herhangi bir cinsiyetin dominantlığı söz konusu değildir8,9,19. Çalışmamızda hastalarımızın yaş ortalaması (48.8 ± 18 yıl) ülkemizden yapılan diğer çalışmalara göre biraz yüksek bulunmuştur8,9.

Hastalarımızın nörolojik muayenesinde %31.5'inde paraparezi, %26.3'ünde ense sertliği, %26.3'ünde kraniyal sinir tutulumu ve %5.3'ünde bilinç bulanıklığı saptanmıştır. Menenjitin klasik triadı (ense sertliği, ateş, bilinç bulanıklığı) sadece bir hastada izlenmiştir. Yetkin ve arkadaşları8 da yaptıkları çalışmada hastaların sadece %27.3'ünde ense sertliğini saptamışlardır. Bu bulgular bruselloza bağlı menenjitten şüphelenmek için mutlaka meninks irritasyon belirtilerinin aranmasının doğru olmayacağını göstermektedir.

Bruselloza bağlı sinir sistemi tutulumunda görülen klinik tabloların kategorize edilmesi her çalışmada farklı olarak yapılmıştır (Tablo III)6,9,19,20. Bazı çalışmalarda ise hastaların klinik bulguları verilmiş ancak herhangi bir sınıflama yapılmamıştır8,11. Klinik sınıflama yapılan çalışmalar arasında Shakir ve arkadaşlarının6 yaptığı çalışma klinik sınıflama ile prognoz arasında ilişki kurması açısından önemlidir. Bu araştırıcılar, meningoensefalit grubuna akut başlayan, bilinç değişikliği olan, menenjit kliniği ön planda olan ve BOS'da lenfosit hakimiyeti saptanan hastaları dahil etmişlerdir6. Diğer iki gruba (poliradikülonöropati ve difüz SSS tutulumu) ise, daha çok kronik başlangıçlı ve paraparezi, sırt ağrısı, arefleksi ve kraniyal sinir tutulumu olan olguları almışlardır. En iyi prognozun meningoensefalit grubunda, en kötü prognozun difüz SSS tutulumunda olduğunu saptamışlardır. Çalışmamızda, sekel ile iyileşen üç olgunun ikisi menenjit grubunda, biri ensefalomiyelit grubunda yer almaktadır. Ancak, ensefalomiyelit grubundaki hasta ciddi sekel (erken demans ve sfinkter disfonksiyonu) ile iyileşmiştir. Bu durum Shakir ve arkadaşları6 tarafından belirtilen difüz SSS tutulumu durumunda kötü prognoz görülür tespiti ile uyumludur. Brusellozun yol açtığı çok farklı nörolojik tablolar tanımlanmış olmasına karşın, genel kabul görmüş bir sınıflamanın yapılamamış olması çalışmaların karşılaştırılmasında ve prognozun ön görülmesinde sorunlara yol açmaktadır.


Tablo III

Çalışmamızda en sık görülen nörolojik tablo %68.4 (13/19) oranı ile subakut/kronik menenjit olmuştur. Bu bulgu, diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumludur6,9,19. Bodur ve arkadaşlarının9 değerlendirdiği 13 olgunun 10'una kronik menenjit tanısı konmuş, Abdolbagi ve arkadaşlarının19 çalışmasında ise 31 nörobruselloz olgusunun 14'ü meningoensefalit, 12'si menenjit tanısı almıştır. Shakir ve arkadaşları6 tarafından yapılan çalışmada da 19 olgunun sekizi meningoensefalit ile izlenmiştir. Abdolbagi ve arkadaşlarının19 çalışmasında 31 olgunun sadece 13'üne beyin bilgisayarlı tomografisi (BT) ya da MRG yapıldığı; Shakir ve arkadaşlarının6 çalışmasında da -eski olduğu için- tüm olgulara sadece beyin BT yapıldığı bildirilmiştir. Bu durum adı geçen çalışmalarda meningoensefalit tanısının klinik bulgular ile konulduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu olguların aslında bir kısmı, sınıflamamızda menenjit grubuna dahil olabilecek hastaları ifade etmektedir. Çalışmamızda tüm hastalara beyin MRG incelemesi yapılmış; sadece beyin parankimi ve/veya beyincik ve/veya spinal kordda MRG ile parankim tutulumu gösterilen olgular ensefalomiyelit grubuna dahil edilmiştir.

Guillain-Barre sendromu (GBS)'nun bir varyantı olan Miller Fisher sendromu (MFS), ataksi, oftalmopleji ve arefleksi ile karakterize inflamatuvar bir nöropatidir12. GBS olgularının yaklaşık 2/3'ünde geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu ve gastroenterit öyküsü mevcuttur ve GBS ile Brucella melitensis arasında bir ilişki olabileceğini düşündüren olgu raporları bildirilmiştir21,22,23. GBS'nin patogenezinde gangliyosidlere karşı oluşan antikorlar suçlanmaktadır21. Bir hayvan çalışmasında da B.melitensis'in yüzeyinde eksprese olan gangliyosid benzeri moleküllere karşı GM1 gangliyosid antikorları geliştiği ve farelerde ekstremitelerde güçsüzlük ve ataksi benzeri semptomlara yol açtığı gösterilmiştir24. Buna karşın bizim çalışmamızda, MFS tanısı ile izlenen olguda antigangliyosid antikorları negatif bulunmuştur.

Nörobruselloz hastalarının BOS incelemelerinde lenfositik pleositoz ve orta düzey protein yüksekliği gözlenir1,6,8,9. Hastalarımızın BOS incelemelerinde de, lenfosit hakimiyetinde pleositoz ve protein düzeyinde yükselme saptanmıştır. Benzer BOS bulguları aynı zamanda bir başka kronik menenjit nedeni olan tüberküloz menenjitte de görülebilir25. Bu nedenle, ayırıcı tanıda dikkatli olunmalıdır. Ayrıca hastalarda, Brucella STA testi BOS örneği ile birlikte mutlaka serumda da çalışılmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü 1986 yılında, bruselloz tedavisi için doksisiklin (2 x 100 mg PO) + rifampisin (600-900 mg/gün PO) uygulamasını önermiştir26. Ancak 2006 yılında altın standart olarak kabul edilen tedavi şeması; doksisiklin (2 x 100 mg PO, altı hafta) + streptomisin (15 mg/kg/gün IM, 2-3 hafta) kombinasyonu şeklindedir26,27. Buna karşın nörobruselloz tedavisi için yapılmış kontrollü, randomize bir çalışma yoktur. Genel kabul gören protokol, doksisiklin ile birlikte kan-beyin bariyerini geçebilen iki ya da üç ilacın (rifampisin, TMP-SMZ, seftriakson gibi) kombine olarak birkaç ay (3-12 ay) uygulanmasıdır1,8-10,19. Bizim değerlendirdiğimiz hastalar da, adı geçen antibiyotiklerin genellikle üçlü kombinasyonları ile en az altı ay süreyle tedavi edilmiştir.

Nörobrusellozun prognozu iyidir, ancak bazen kalıcı nörolojik bozukluklar görülebilir3,7. Gül ve arkadaşları tarafından ülkemizden bildirilen 187 nörobruselloz olgusunun değerlendirildiği çalışmada mortalite oranı %0.5 olarak tespit edilmiştir28. Yetkin ve arkadaşları8 20 olgunun ikisinde, Bodur ve arkadaşları9 ise 13 olgunun birinde sekel (işitme kaybı) bildirmişlerdir. Çalışmamızda da biri ağır olmak üzere 3 (%16) olguda sekel gelişmiştir.

Sonuç olarak, bruselloza bağlı sinir sistemi tutulumunda en sık subakut/kronik menenjit görülmekle birlikte, çok farklı nörolojik tablolar da ortaya çıkabilmektedir. Bruselloza bağlı menenjit olgularında menenjitin klasik triadı (ateş, ense sertliği, bilinç bulanıklığı)'nın nadiren görüldüğü dikkate alınmalı ve endemik bölgelerde açıklanmayan nörolojik bulguları olan hastalarda bruselloz ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Ayrıca, nörobrusellozda sinir sisteminin etkilenen lokalizasyonunu, klinik tabloyu ve patogenezi yansıtan bir sınıflamaya ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.

KAYNAKLAR

 1. Young EJ. Brucella species, pp: 2669-74. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Principles and Practice of Infectious Diseases. 2005, 6th ed. Churchil Livingstone, Philadelphia.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Where is brucellosis usually found? Available at: http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/brucellosis_g.htm.
 3. McLean DR, Russell N, Khan MY. Neurobrucellosis: clinical and therapeutic features. Clin Infect Dis 1992; 15(4): 582-90. [Özet]
 4. Bouza E, Garcia de la Torre M, Parras F, Guerrero A, Rodriguez-Creixems M, Gobernado J. Brucellar meningitis. Rev Infect Dis 1987; 9(4): 810-22. [Özet]
 5. Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, Tsianos E. Brucellosis. N Engl J Med 2005; 352(22): 2325-36.
 6. Shakir RA, Al-Din AS, Araj GF, Lulu AR, Mousa AR, Saadah MA. Clinical categories of neurobrucellosis. A report on 19 cases. Brain 1987; 110 (Pt 1): 213-23. [Özet]
 7. al Deep SM, Yaqub BA, Sharif HS, Phadke JG. Neurobrucellosis: clinical characteristics, diagnosis, and outcome. Neurology 1989; 39(4): 498-501. [Özet]
 8. Yetkin MA, Bulut C, Erdinç FŞ, Oral B, Tulek N. Evaluation of the clinical presentations in neurobrucellosis. Int J Infect Dis 2006; 10(6): 446-52. [Özet]
 9. Bodur H, Erbay A, Akıncı E, Çolpan A, Çevik MA, Balaban N. Neurobrucellosis in endemic area of brucellosis. Scand J Infect Dis 2003; 35(2): 94-7. [Özet]
 10. Gul HC, Erdem H, Gorenek L, et al. Management of neurobrucellosis: an assessment of 11 cases. Intern Med 2008; 47(11): 995-1001. [Özet]
 11. Pandit L. Transverse myelitis spectrum disorders. Neurol India 2009; 57(2): 126-33. [Özet]
 12. Lo YL. Clinical and immunological spectrum of the Miller Fisher syndrome. Muscle Nerve 2007; 36(5): 615-27. [Özet]
 13. Karakurum Goksel B, Yerdelen D, Karatas M, et al. Abducens nevre palsy and optic neuritis as initial manifestation in brucellosis. Scand J Infect Dis 2006; 38(8): 721-5. [Özet]
 14. Karaca S, Demiroglu YZ, Karataş M, Tan M. Acquired progressive spastic paraparesis due to neurobrucellosis: case report. Acta Neurol Belg 2007; 107(4): 118-21. [Özet]
 15. Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, et al. Complications associated with Brucella melitensis infection: a study of 530 cases. Medicine (Baltimore) 1996; 75(4): 195-211. [Özet]
 16. Gür A, Geyik MF, Dikici B, et al. Complications of brucellosis in different age groups: a study of 283 cases in southeastren Anatolia of Turkey. Yonsei Med J 2003; 44(1): 33-44. [Özet]
 17. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, et al. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J Infect Dis 2011; 14(6): e469-78. [Özet]
 18. Aygen B, Doğanay M, Sümerkan B, Yildiz O, Kayabaş Ü. Clinical manifestations, complications and treatment of brucellosis: retrospective evaluation of 480 patients. Med Mal Infect 2002; 32(9): 485-93.
 19. Haji-Abdolbagi M, Rasooli-Nejad M, Jafari S, Hasibi M, Soudbakhsh A. Clinical and laboratory findings in neurobrucellosis: review of 31 cases. Arch Iran Med 2008; 11(19): 21-5. [Özet] [PDF]
 20. Fincham RW, Sahs A, Jyont RJ. Protean manifestations of nervous system brucellosis: case histories of wide variety of clinical forms. JAMA 1963; 184: 269-75.
 21. Vucic S, Kiernan MC, Cornblath DR. Guillain-Barré syndrome: An update. J Clin Neurosci 2009; 16(6): 733-41. [Özet]
 22. Al-Eissa YA, Al-Herbis AS. Severe hypertension: an unusual presentation of Guillian-Barré syndrome in a child with brusellosis. Eur J Pediatr 1996; 155(1): 53-5. [Özet]
 23. Namiduru M, Karaoglan I, Yılmaz M. Guillian-Barré syndrome associated with acute neurobrucellosis. Int J Clin Pract 2003; 57(10): 919-20. [Özet]
 24. Watanabe K, Kim S, Nishiguchi M, Suzuki H, Watara M. Brucella melitensis infection associated with Guillian-Barré syndrome through molecular mimicry of host structures. FEMS Immunol Med Microbiol 2005; 45(2): 121-7. [Özet] [Tam Metin] [PDF]
 25. Fitzgerald D, Haas DW. Mycobacterium tuberculosis, pp: 2852-86. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Principles and Practice of Infectious Diseases. 2005, 6th ed. Churchil Livingstone, Philadelphia.
 26. Joint WHO/FAO Expert Committee of Brucellosis. 6th report. WHO Tech Rep Ser 1986; 740: 1-132.
 27. Ariza J, Bosilkovski M, Cascio A, et al. Perspectives for the treatment of brucellosis in the 21st century: the Ioannina recommendations. PLoS Med 2007; 4(12): e317. [Tam Metin] [PDF]
 28. Gul HC, Erdem H, Bek S. Overview of neurobrucellosis: pooled analysis of 187 cases. Int J Infect Dis 2009; 13(6): e339-43. [Özet]

İletişim (Correspondence):

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya Demiroğlu,

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Dadaloğlu Mahallesi 39. Sokak No: 6

01250 Yüreğir, Adana, Türkiye.

Tel (Phone): +90 532 742 5284,

E-posta (E-mail): yusufziya2002@hotmail.com

Yazdır